معاملات فصلی

معاملات فصلی

با توجه به الزام مؤدیان مالیاتی به ارسال اطلاعات معاملات فصلی خود از طریق سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور، در نرم‌افزار سیوا قابلیت استخراج اطلاعات خرید، فروش، برگشت از فروش و هزینه‌های فصلی و انتقال اتوماتیک آن به بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور فراهم آمده است. با این قابلیت دارندگان نرم‌افزار سیوا می‌توانند بدون نیاز به انجام هرگونه عملیات ورود اطلاعات و صرفاً با اجرای برنامه مربوط به این بخش، اطلاعات خرید، فروش، برگشت از فروش و هزینه‌های فصلی خود را به بانک اطلاعاتی سامانه ارسال الکترونیکی صورت معاملات فصلی ارسال نمایند. بدین ترتیب دارندگان این ابزار در سیوا نیاز به ثبت مجدد اطلاعات فصلی خود در سامانه نخواهند داشت که نتیجه آن افزایش دقت و سرعت در ارسال اطلاعات معاملات فصلی به سامانه خواهد بود.
امکانات نرم‌افزار معاملات فصلی به شرح زیر می‌باشد:

  • قابلیت استخراج خریدهای هر فصل از صورتحساب‌های خرید صادرشده در نرم‌افزار خرید سیوا و انتقال به سامانه معاملات فصلی
  • قابلیت استخراج فروش‌های هر فصل از صورتحساب‌های فروش صادرشده در نرم‌افزار فروش سیوا و انتقال به سامانه معاملات فصلی
  • درصورتی‌که اطلاعات فروش‌های انجام‌شده در نرم‌افزارهایی به‌غیراز نرم‌افزار فروش سیوا ثبت‌شده باشد امکان دریافت فروش‌ها از این نرم‌افزارها وجود خواهد داشت (در صورت امکان برقراری ارتباط داده‌ای با این‌گونه نرم‌افزارها)
  • قابلیت استخراج هزینه‌ها از زیرسیستم تنخواه و انتقال به سامانه معاملات فصلی
  • کنترل و صحت سنجی داده‌های مربوط به معاملات فصلی قبل از انجام عملیات ارسال

  • امکان ارسال هزینه‌های متفرقه و فاقد کد اقتصادی که مبلغ آن کمتر از حدنصاب معاملات کوچک باشد.
  • یکپارچگی نرم‌افزار معاملات فصلی با داده‌های مرتبط با ارزش افزوده و اسناد حسابداری که درنتیجه آن از بروز هرگونه مغایرت بین گزارش‌های معاملات فصلی، گزارش‌های ارزش‌افزوده و گزارش‌های حسابداری جلوگیری به عمل می‌آید.
  • استخراج گزارش خریدهای فصلی
  • استخراج گزارش فروش‌های فصلی
  • استخراج گزارش هزینه‌های فصلی