نرم‌ افزارخزانه‌ داری

نرم‌ افزارخزانه‌ داری سیوا

نرم‌افزارخزانه‌ داری سیوا حلقه تکمیلی فعالیت‌های حسابداری در یک سازمان می‌باشد که در کنار نرم‌افزار حسابداری نصب و راه‌اندازی می‌گردد. در این نرم‌افزار تمرکز بر روی عملیات مرتبط با چک‌های دریافتی و پرداختی و مدیریت تنخواه می‌باشد و کلیه نیازهای مربوط به این فعالیت‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد. امکانات نرم‌افزار خزانه‌داری عبارتند از:

نرم‌ افزارخزانه‌ داری

 • ثبت دسته‌چک‌های بانک‌های مختلف و کنترل تعداد اوراق هر دسته‌چک در طی فرایند صدور چک
 • صدور چک‌های پرداختی بر اساس دسته‌چک‌های موجود
 • پرفراژ چک‌های صادره و چاپ نامه تأییدیه چک
 • انجام عملیات مربوط به چک‌های دریافتی شامل:

ـ  واگذاری چک
ـ  وصول چک‌های نزد صندوق
ـ  وصول چک‌های واگذاری
ـ  انتقال یا خرج چک
ـ  واخواست چک‌های نزد صندوق
ـ  واخواست چک‌های واگذاری
ـ  عودت از واگذاری چک
ـ  عودت از انتقال چک

نرم‌ افزارخزانه‌ داری

 • انجام عملیات مربوط به چک‌های صادره شامل:

ـ  وصول چک‌های واگذاری
ـ  واخواست چک‌های واگذاری

 • امکان استخراج تاریخچه عملیات چک
 • انجام عملیات مرتبط با ثبت، کنترل و نگهداری تنخواه
 • کدگذاری لیست تنخواه و صدور سند تنخواه
 • پرفراژ چک باقابلیت تنظیم دقیق چاپ برای چک‌های بانک‌های مختلف توسط کاربر
 • امکان راس گیری بر روی اسناد حسابداری
 • امکان راس گیری بر روی چک‌های دریافتی
 • امکان تعیین نرخ کارمزد و تاریخ مبنای محاسبه راس گیری
 • امکان چاپ محاسبات مربوط به راس گیری

نرم‌ افزارخزانه‌ داری

ارتباط با سایر نرم‌افزارها:

 • ارتباط با نرم‌افزار حسابداری به‌منظور صدور اسناد خزانه‌داری
 • ارتباط با نرم‌افزار فروش به‌منظور ثبت دریافت‌ها و پرداخت‌های انجام‌شده برای صورتحساب‌های فروش و برگشتی از فروش‌ها
 • ارتباط با نرم‌افزار خرید به‌منظور ثبت دریافت‌ها و پرداخت‌های انجام‌شده برای صورتحساب‌های خرید و برگشت از خریدها