مدیریت تسهیلات

مدیریت تسهیلات

نرم‌افزار تسهیلات سیوا وظیفه مدیریت و کنترل وام‌های اخذشده توسط سازمان یا وام‌های پرداخت‌شده به دیگران مانند فروش اقساطی، وام پرسنل و غیره را بر عهده دارد. در این نرم‌افزار برای هر وام دریافتی و یا پرداختی یک پرونده تشکیل می‌شود و جدول اقساط وام با در نظر گرفتن مبلغ، مدت و دیگر پارامترهای وام تشکیل و تحت کنترل قرار می‌گیرد. برای آشنایی بیشتر با امکانات این نرم‌افزار به موارد زیر توجه فرمایید:

  • امکان محاسبه و تشکیل پرونده تسهیلات اعطائی و تسهیلات دریافتی (بر اساس تاریخ اولین قسط، فاصله ماهیانه اقساط، تعداد اقساط، کارمزد ماهیانه، تاریخ مبنای محاسبه، راس محاسبه‌شده و کارمزد محاسبه‌شده)
  • تشکیل جدول اقساط و تعیین مبلغ قسط با در نظر گرفتن مبلغ وام، تعداد اقساط، کارمزد وام و تاریخ مبنای محاسبه
  • امکان دریافت اقساط تسهیلات اعطائی به‌صورت نقد، چک، واریز به‌حساب و کارت به کارت و صدور سند حسابداری مربوط به قسط دریافت شده و ثبت اطلاعات مربوطه در پرونده تسهیلات

  • امکان پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به‌صورت نقد، چک، واریز به‌حساب و کارت به کارت و صدور سند حسابداری مربوط به قسط پرداخت‌شده و ثبت اطلاعات مربوطه در پرونده تسهیلات
  • امکان صدور دفترچه اقساط و چاپ آن‌ها
  • امکان کسر اقساط کارکنان در هنگام پرداخت حقوق ماهیانه و به‌روزرسانی پرونده اقساط کارکنان