مشاوره و مديريت اطلاعات

مشاوره و مديريت اطلاعات

در این بخش کارشناسان ارشد شرکت به ارائه خدمات مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی، امکان‌سنجی پروژه‌ها، تهیه RFP  به‌منظور انتخاب پیمانکاران اجرائی، تجزیه تحلیل و طراحی ساختار اطلاعاتی سازمان‌ها و بازنگری در مکانیزم‌های اجرائی می‌پردازند. خدمات ارائه‌شده در این بخش بسترهای موردنیاز برای توسعه فناوری اطلاعات در سازمان موردنظر را مهیا می‌نماید و سازمان را برای استفاده بهینه از تکنولوژی‌های آینده آماده می‌کند.

از ديگر فعالیت‌های اين بخش می‌توان به ارائه خدمات آموزشي درزمینه تكنولوژي اطلاعاتي و ارتباطي اشاره نمود. در اين زمينه شركت اقدام به برگزاري دوره‌های آموزشي اختصاصي براي سازمان‌ها و اشخاص می‌نماید.