راهکار پیمانکاری

نرم افزار پروژه‌های پیمانکاری و قراردادی

شرکت‌ها و سازمان‌هایی که فعالیت پیمانکاری دارند و ساختار آن‌ها مبتنی بر انجام پروژه‌های پیمانکاری و قراردادی است در بخش‌های مالی و بازرگانی خود لزوماً بایستی ابزارهایی جهت تفکیک وضعیت هر پروژه را دارا باشند. به‌منظور پاسخگویی به این نیاز در نرم افزار سیوا امکانات متنوعی در اختیار قرارگرفته است تا توسط آن بتوان کلیه فعالیت‌های خرید، فروش، انبارداری و حسابداری را به‌صورت تفکیکی و تلفیقی برای پروژه‌های موجود ثبت و نگهداری نمود.
در نرم افزار سیوا امکان تشکیل پرونده برای هر پروژه و ثبت و نگهداری فعالیت‌های مرتبط با آن پروژه در تمامی فرم‌ها وجود دارد و در نتیجه آن امکان کنترل و مانیتورینگ پروژه‌ها در اختیار کارشناسان و مدیران خواهد بود.

خلاصه‌ای از امکانات مرتبط با فعالیت‌های پیمانکاری عبارتند از:
ایجاد پرونده برای هر پروژه و ثبت و نگهداری مشخصات مالی و قراردادی آن‌ها

  • امکان صدور سفارش خرید به تفکیک هر پروژه
  • امکان صدور صوتحساب خرید به تفکیک هر پروژه
  • امکان صدور صوتحساب فروش، پیش‌فاکتور و درخواست مشتری به تفکیک هر پروژه
  • امکان صدور رسید انبار به تفکیک هر پروژه
  • امکان صدور حواله انبار به تفکیک هر پروژه
  • امکان ثبت دریافت و پرداخت وجوه به تفکیک هر پروژه
  • امکان صدور سند حسابداری به تفکیک هر پروژه
  • امکان استخراج کلیه گزارش‌های خرید، فروش، انبار و حسابداری به تفکیک هر پروژه
  • امکان استخراج عملکرد سود و زیان برای هر پروژه
  • صدور اسناد اتوماتیک بخش‌های مختلف با ثبت و تعیین کد پروژه در این‌گونه اسناد

 

خرید و فروش

صدور فاکتور فروش

صدور فاکتور خرید

صدور سفارش خرید

صدور برگشت از خرید

صدور برگشت از فروش

صدور اتوماتیک اسناد خرید و فروش

انبارداری

صدور رسید انبار

صدور مرحله‌ای رسید از خرید‌ها

صدور حواله

صدور مرحله‌ای حواله از فروش‌ها

انبارگردانی

حسابداری

تعریف سرفصل‌های مرتبط با پروژه‌ها

تشکیل پرونده برای پروژه‌ها

ثبت هزینه‌های پروژه

ثبت دریافت‌های پروژه

صدور اسناد مرتبط با پروژه

استخراج گزارش‌های دفاتر و تراز به تفکیک پروژه

استخراج گزارش‌های عملکرد سود و زیان به تفکیک پروژه


 

امکانات و تسهیلات

ارائه گزارش‌های تفکیکی پروژه

ارائه سود و زیان

ارائه داشبوردهای تحلیلی پروژه

ارائه رایگان آخرین ویرایش سیوا

نصب رایگان

آموزش رایگان

گارانتی مادام‌العمر

سه ماه پشتیبانی رایگان