تقاضای کار در سوشیانس

مشخصات فردی
آشنایی با زبان خارجی
مشخصات معرفین
مشخصات نزدیک ترین خویشاوند
معرف
مشخصات دو نفر از معرفین خود را که با شما نسبت فامیلی ندارند یا در استخدام آنها نباشید را ذکر نمایید
نفر اول
نفر دوم
وضعیت تاهل
مشخصات همسر
وضعیت نظام وظیفه
پایان خدمت
معافیت
میزان تحصیلات و دوره های آموزشی
دوره های تخصصی و کوتاه مدت
سوابق کاری
محل کار اول
محل کار دوم
محل کار سوم
وضعیت مسکن
مشخصات آخرین محل کار
نام محل کار
تخصص
ضمن قبول آنکه تکمیل این پرسشنامه و انجام مصاحبه و نیز شروع کار پس از گزینش در دوره آزمایشی تعهدی نسبت به استخدام اینجانب برای شرکت فن آوری اطلاعات سوشیانس بوجود نمی آورد تقاضای ارجاع شغل می نمایم.همچنین در صورت استخدام کلیه آیین نامه ها و مقررات را پذیرفته و شرکت فن آوری اطلاعات سوشیانس را مجاز به تحقیق در کلیه موارد منعکس شده در پرسشنامه می دانم و در هر زمان که خلاف هر یک از مطالب ذکر شده ثابت شود شرکت فن آوری اطلاعات سوشیانس محق خواهد بود که هر گونه قراردادی را که بر اساس این پرسشنامه بین طرفین منعقد شده ابطال نماید.