نرم‌ افزارحقوق ودستمزد

نرم‌ افزارحقوق ودستمزد


نرم‌ افزارحقوق ودستمزد: هدف نرم‌افزار حقوق و دستمزد، ثبت و نگهداری اطلاعات کارکنان، صدور احکام کارگزینی و محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان می‌باشد. امکانات این نرم‌افزار به شرح زیر می‌باشد:

نرم‌ افزارحقوق ودستمزد

 • ثبت و نگهداری مشخصات کارکنان شامل مشخصات شناسنامه‌ای و استخدامی
 • صدور احكام كارگزينی و نگهداری پرونده کلیه احكام کارکنان از بدو استخدام
 • امکان تعیین ضرایب بیمه به تفکیک هر پرسنل در حکم کارگزینی
 • امکان تعیین انواع پرداخت‌ها برای هر پرسنل
 • امکان تعیین ساعات ورود و خروج، ناهار و تأخیر مجاز ورود به تفکیک هر پرسنل در حکم کارگزینی
 • امکان تعیین ضرایب کسر کار، اضافه‌کار و تعطیل کار به تفکیک هر پرسنل در حکم کارگزینی
 • ثبت و نگهداری ساعات ورود و خروج کارکنان و تفكيك آن به ساعات كاركرد عادی، اضافه‌کاری، كسر كاری، تعطيل كاری، مرخصی، استعلاجی و بدون حقوق
 • امکان دریافت اطلاعات حضوروغیاب از دستگاه‌های ثبت ورود و خروج
 • ثبت و نگهداری کارکرد کارکنان به‌صورت ماهیانه با قابلیت محاسبه و تلخیص اطلاعات حضوروغیاب کارکنان و انتقال آن‌ها به فرم کارکرد به‌منظور محاسبه حقوق و دستمزد
 • امكان ثبت مبالغ پرداخت‌شده به کارکنان در ماه تحت عنوان مساعده و غیره به‌صورت انفرادی و گروهی
 • ثبت و نگهداری وام کارکنان و کنترل اقساط پرداختی
 • محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان بر اساس آخرين حكم كارگزينی و جدول کارکرد ماهانه منطبق با قوانين سازمان تامين اجتماعی
 • قابليت كسر مساعده و قسط وام کارکنان در ليست حقوق و دستمزد
 • امکان تهیه فایل‌های بیمه جهت بارگذاری در سایت سازمان تأمین اجتماعی

نرم‌ افزارحقوق ودستمزد

 • امکان تهیه دیسکت بانک جهت پرداخت حقوق کارکنان به‌صورت الکترونیکی
 • قابليت تعريف نحوه محاسبه ماليات بر اساس جدول مالیات بر درآمد هر سال مالی
 • محاسبه ليست تكميلی حقوق و دستمزد کارکنان بر اساس ميزان راندمان توليد، نوبتكاری، حق فنی و...
 • محاسبه عیدی و پاداش کارکنان
 • محاسبه حق سنوات کارکنان
 • امکان استخراج لیست حقوق به تفکیک محل خدمت کارکنان
 • صدور پرفراژ حقوق با امکان درج اطلاعات دریافت‌ها و پرداخت‌های اصلی به همراه اطلاعات لیست تکمیلی
 • استخراج لیست بیمه
 • استخراج گزارش کارکرد
 • استخراج لیست کسورات
 • گزارش اطلاعات پرسنل با امکان انتخاب نوع اطلاعات و ستون‌های گزارش
 • امکان استخراج لیست حقوق تکمیلی
 • امکان صدور سند حسابداری حقوق و لیست تکمیلی به‌صورت گروهی و یا به تفکیک پرسنل

نرم‌ افزارحقوق ودستمزد

ارتباط با سایر نرم‌افزارها:

 • ارتباط با نرم افزار حسابداری به‌منظور صدور ‌اسناد حقوق و لیست تکمیلی
 • ارتباط با نرم افزار حسابداری به‌منظور محاسبه اقساط و کسر وام کارکنان