نرم‌افزار مدیریت پروژه سیوا

نرم‌ افزارمدیریت پروژه

هدف ارائه نرم‌ افزار مدیریت پروژه سیوا به وجود آوردن امکان تفکیک کلیه فعالیت‌های خرید، فروش، انبارداری و حسابداری بر اساس پروژه‌های موجود می‌باشد به‌نحوی‌که بتوان تصویر دقیقی از وضعیت هر پروژه در سازمان به دست آورد و روند اجرایی پروژه از منظر مالی و بازرگانی کاملاً تحت کنترل و نظارت لحظه‌ای باشد. در این نرم‌افزار برای هر پروژه پرونده‌ای تشکیل می‌گردد که در آن مشخصات شناسنامه‌ای پروژه و کلیه سوابق عملیاتی آن ثبت و نگهداری می‌گردد. به هر پروژه یک کد حسابداری تخصیص داده می‌شود و در تمامی فرم‌های عملیاتی مجموعه نرم‌افزار سیوا شامل صورتحساب خرید، برگشت از خرید، سفارش خرید، صورتحساب فروش، برگشت از فروش، پیش‌فاکتور، درخواست مشتری، رسید انبار، حواله انبار و اسناد حسابداری می‌توان کد پروژه مربوطه را ثبت نمود تا بدینوسیله امکان تفکیک داده‌های این فرم‌ها بر اساس هر پروژه فراهم آید. امکانات نرم‌افزار پروژه عبارتند از:

نرم‌ افزارمدیریت پروژه

 • ثبت و نگهداری اطلاعات پروژه شامل اطلاعات مالی و شناسنامه‌ای
 • ثبت افراد مرتبط کارفرما که در طی پروژه نیاز به اطلاعات آن‌ها می‌باشد.
 • ثبت افراد مرتبط پیمانکار که در اجرای پروژه شرکت خواهند داشت.
 • نگهداری شرایط و زمان‌بندی اولیه پروژه
 • تعیین وضعیت بیمه و مالیات مربوط به پروژه
 • امکان ثبت کد پروژه در نرم‌افزارهای خرید شامل صورتحساب خرید، برگشت از خرید و سفارش خرید

نرم‌ افزارمدیریت پروژه

 • امکان ثبت کد پروژه در نرم‌افزارهای فروش شامل صورتحساب فروش، برگشت از فروش، پیش‌فاکتور و درخواست مشتری
 • امکان ثبت کد پروژه در نرم‌افزار انبارداری شامل صورتحساب رسید و حواله
 • امکان ثبت کد پروژه در اسناد حسابداری
 • ارائه گزارش انتخابی از اطلاعات پروژه
 • ارائه گزارش سود و زیان پروژه

نرم‌ افزارمدیریت پروژه

ارتباط با سایر نرم‌افزارها:

 • ارتباط با نرم‌افزار خرید به‌منظور ثبت کد پروژه در فرم‌های آن و دریافت اطلاعات خریدهای انجام‌شده برای پروژه
 • ارتباط با نرم‌افزار فروش به‌منظور ثبت کد پروژه در فرم‌های آن و دریافت اطلاعات کالای فروخته‌شده برای پروژه
 • ارتباط با نرم‌افزار انبار به‌منظور ثبت کد پروژه در فرم‌های آن و دریافت اطلاعات کالای خارج‌شده برای پروژه
 • ارتباط با نرم‌افزار حسابداری به‌منظور ثبت کد پروژه در ردیف‌های اسناد و دریافت اطلاعات مالی و حسابداری پروژه شامل ریز هزینه‌ها، درآمدها و دیگر سرفصل‌های حسابداری مرتبط با پروژه