"> مدیریت پیامک / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

مدیریت پیامک

تصویر: 

 

هدف:
توسط این ابزار میتوان عملیات اطلاع رسانی به کاربران و مشتریان را از طریق ارسال پیامک انجام داد. کاربر قادر خواهد بود با تعین متن پیامک و همچنین تعیین گروههای دریافت کننده پیامک تنطیمات مربوط به نوع پیامک را انجام دهد.
امکانات:
•    امکان گروه بندی مخاطبین و ارسال پیامک به گروههای خاص
•    اعلام جزئیات صورتحساب فروش و دیگر عملیات مرتبط با مشتری به وی بصورت اتوماتیک در هنگام صدور صورتحساب از طریق پیامک
•    اعلام میزان بدهی مشتری
•    اعلام دریافتهای انجام شده از مشتری
•    اعلام پرداختهای انجام شده به مشتری
•    هشدار تاریخ سررسید چک های دریافت شده از مشتری به وی
•    ارسال پیامک خلاصه وضعیت فروش به مدیریت شامل حجم فروش روزانه و جمع مبلغ دریافتی توسط صندوق، جمع واریزی به بانک و غیره
•    ارسال پیامک های گروهی به منظور تبلیغات یا اطلاع رسانی
•    امکان دریافت لیست مخاطبین از فایل اکسل و اضافه نمودن اینگونه لیست ها به بانک مخاطبین
•    امکان خارج نمودن برخی از مخاطبین از لیست ارسال به منظور جلوگیری از ارسال پیامک به ایشان
•    دریافت پیامک از مخاطبین
•    امکان تعیین متن پیامکهای اتوماتیک و نوع داده های ارسالی در متن
•    امکان تعیین سه شماره مشخص برای ارسال کپی پیامکها به این شماره ها
•    امکان استخراج گزارش از پیامکهای ارسالی و دریافتی