اخبار برگزیده

اتوماسیون فعالیت ها توسط پست الکترونیک

با بکارگیری ابزارهای قدرتمند این برنامه میتوانید ارتباط خود را با مشتریان و یا دیگر افراد مرتبط با فعالیت خود از طریق ارسال یا دریافت هوشمند پست الکترونیک حفظ نمائید.