آموزش در حین بهره برداری

آموزش در حین بهره برداری

تجربه این شرکت درزمینه راه‌اندازی نرم‌افزارهای کاربردی مؤید این موضوع است که بهترین روش برای یادگیری رویه‌های اجرائی هم‌زمان نمودن آن با انجام عملی این رویه‌ها می‌باشد و لذا پس از تحویل و استقرار نهایی نرم‌افزار و ارائه آموزش‌های اولیه کاربران نیاز به راهنمائی و آموزش در حین اجرای واقعی عملیات خواهند داشت که در این زمینه سازمان‌ها می‌توانند از آموزش‌های غیرحضوری شرکت به‌صورت تلفنی و یا استفاده از شبکه‌های اجتماعی بهره‌گیری نمایند.
در این روش آموزشی به دلیل عدم امکان هماهنگ نمودن زمان و شرایط آن به‌صورت لحظه‌ای و عملی برروی‌ داده‌ها فرایندهای واقعی شرکت ارائه می‌گردد و تأثیر بسیار عمیقی در کیفیت و سرعت کار کاربران خواهد داشت.