"> نسخه آموزشی سیوا / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

نسخه آموزشی سیوا

نسخه آموزشی سیوا به منظور استفاده در مراکز آموزش نرم افزارهای حسابداری و بازرگانی طراحی گردیده است. این نسخه را میتوان در کارگاه های آموزشی نصب و دانشجویان به منظور آشنائی با استانداردهای نرم افزارهای مالی و در اختیار داشتن نمونه عملی نرم افزار با آن به کار عملی بپردازند. این نسخه کاملا رایگان بوده و میتوان به تعداد نامحدود بر روی کامپیوترهای موجود نصب نمود.