"> نرم افزار برنامه ریزی تولید و بهای تمام شده / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

نرم افزار برنامه ریزی تولید و بهای تمام شده

 نرم افزار برنامه ریزی تولید و بهای تمام شده


نرم افزار برنامه ریزی تولید به همراه نرم افزار بهای تمام شده آخرین حلقه تکمیلی از نرم افزارهای سیوا هستند که توسط آنها فعالیت های تولیدی از جنبه های مالی و بازرگانی تحلیل و تحت کنترل قرار خواهند گرفت ، جداول و گزارش های این نرم افزار
حاصل تجزیه و تحلیل و تلخیص داده ها در نرم افزار خرید ، نرم افزار فروش ، نرم افزار انبار ، نرم افزار حسابداری و نرم افزار حقوق و دستمزد می باشد.
در شرکت های تولیدی میزان مصرف مواد اولیه برای تولید هر محصول نقش تعیین کننده ای در قیمت تمام شده آن محصول دارد و برای تولید مقدار مشخصی از هر محصول بایستی بتوان تحلیل دقیقی از مواد اولیه مورد نیاز ، موجودی فعلی و میزان کسری مواد اولیه داشت تا فرایند تولید از ابتدا تا انتها بصورت منظم و بدون وقفه و با حداکثر راندمان اجرا گردد.
در بخش برنامه ریزی تولید فرمول ساخت محصولات از نظر میزان مواد مصرفی هر محصول در جداول تفکیک
(Bill of material)BOM ثبت می گردد جداول BOM  داده های پایه برای تحلیل های برنامه ریزی تولید و محاسبه قیمت تمام شده هستند و با بکارگیری این جداول به همراه حجم تولید ، قیمت خرید مواد اولیه ، هزینه های انجام شده و دیگر داده های مرتبط میتوان خروجی های دقیقی شامل قیمت تمام شده هر محصول و میزان مواد اولیه مورد نیاز را در سیوا اختیار داشت.

 

امکانات نرم افزار برنامه ریزی تولید و بهای تمام شده به شرح زیر می باشد:

  •  ثبت و نگهداری اطلاعات فرمول تولید برای هر محصول شامل میزان مواد اولیه مورد نیاز برای تولید یک واحد از هر محصول
  •  امکان ترکیب مواد اولیه از چندین انبار در جدول  BOM  جهت تولید محصول .
  •  قابلیت تعیین فرمولهای متعدد تولید برای یک محصول .
  •  دریافت میزان تولید مد نظر برای کلیه محصولات در یک جدول و تحلیل فرمول تولید این محصولات به منظور استخراج میزان مورد نیاز مواد اولیه برای تولید حجم مشخص شده ، میزان موجودی این مواد در انبار و در نهایت میزان کسری مواد اولیه به تفکیک محصول و یا به تفکیک مواد اولیه .
  •  محاسبه اتوماتیک قیمت واحد مواد اولیه بر اساس میانگین خریدهای انجام شده و درج در جدول BOM محصولات .
  •  محاسبه اتوماتیک هزینه های مستقیم و غیرمستقیم تولید با برقراری ارتباط با نرم افزار حسابداری و سرشکن نمودن سر فصل هزینه های تولید به نسبت میزان تولید انجام شده .
  •  امکان ثبت هزینه های متفرقه برای هر محصول .
  •  استخراج قیمت تمام شده محصول .
  •  استخراج کارت قیمت تمام شده محصول شامل ارائه اطلاعات فیزیکی و ریالی  کلیه مؤلفه های مؤثر در قیمت تمام شده .