مالی و بازرگانی اداری

نرم افزار برنامه ریزی تولید

هدف نرم افزار تولید تعیین مشخصات محصولات از نقطه نظر فرمول تولید و قیمت تمام شده می باشد. در این نرم افزار میزان مواد اولیه مورد نیاز برای تولید هر محصول مشخص شده و توسط این اطلاعات میتوان مواد اولیه مورد نیاز برای تولید و همچنین قیمت تمام شده محصول را تعیین نمود.

قیمت تمام شده از دو مولفه قیمت مواد اولیه مورد نیاز و هزینه های سربار تشکیل میگردد.

امکانات:

  • ثبت و نگهداری اطلاعات فرمول تولید برای هر محصول شامل میزان مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصول.
  • قابلیت تعیین فرمولهای تولید متنوع برای هر محصول.
  • ثبت اطلاعات ریالی فرمول تولید و براساس قیمت واحد مواد اولیه.
  • ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به هزینه های سربار هر محصول.
  • محاسبه قیمت تمام شده هر محصول شده شامل جمع ریالی مواد اولیه مورد نیاز و هزینه های سربار.
  • قابلیت محاسبه مجدد قیمت تمام شده بر اساس قیمت ها و هزینه های جدید.

ارتباط با سایر نرم افزار ها:

  • ارتباط با نرم افزار انبار به منظور دریافت اطلاعات اجناس ، موجودیها و قیمت مواد اولیه و محصولات.
  • ارتباط با نرم افزار حسابداری.