"> ضمانت نامه ها / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

ضمانت نامه ها

هدف:

بخش ضمانت نامه ها وظیفه تشکیل پرونده و نگهداری مشخصات و سوابق ضمانت نامه های اخذ شده از دیگران و ضمانت نامه های داده شده به دیگران را برعهده دارد.

امکانات و مشخصات نرم افزار مدیریت ضمانت نامه سیوا:
نرم افزار مدیریت ضمانت نامه وظیفه ثبت ، نگهداری و کنترل هوشمند ضمانت های اخذ شده از پیمانکاران ، اشخاص و کارکنان و ضمانت های ارائه شده از طرف سازمان به کارفرمایان را برعهده دارد.یکی از اصلی ترین نیازهای بخش حسابداری در ارتباط با ضمانت نامه های اخذ شده یا ارائه شده امکان ثبت وکنترل داده ها و نظارت بر اعتبار زمانی هر ضمانت نامه می باشد که این مهم بدون وجود یک نرم افزار هوشمند بسیار دشوار و زمانبر خواهد بود.
با بکارگیری نرم افزار مدیریت ضمانت نامه قادر خواهیم بود بانک اطلاعات جامعی از ضمانت نامه ها تشکیل داده و کلیه مراحل صدور، تمدید و آزادسازی هر ضمانت نامه را بصورت هوشمند تحت کنترل قرار دهیم.
امکانات :
•    ثبت و نگهداری ضمانت نامه های اخذ شده و یا ارائه شده شامل انواع ضمانت شرکت در مناقصه، ضمانت استرداد پیش پرداخت، ضمانت حسن انجام کار، ضمانت قرارداد کارکنان، ضمانت تنخواه، ضمانت تخلیه خانه های سازمانی، ضمانت وام و ودیعه مسکن با امکان اضافه نمودن انواع ضمانت نامه جدید توسط کاربر.
•    ثبت اطلاعات تضمین دهنده یا تضمین گیرنده و کد گذاری و ثبت آنها شامل اطلاعات کد، نام، کدملی، شناسه ملی، کد اقتصادی ، اطلاعات تماس و دیگر اطلاعات مورد نیاز.
•    ثبت و نگهداری شماره ضمانت نامه، تاریخ ضمانت نامه، مبلغ، تاریخ اولین سررسید، تاریخ عودت ضمانت نامه، مبلغ سپرده نزد بانک، هزینه صدور، هزینه های تمدید، نام بانک ، شماره حساب بانک و نام شعبه بانک تضمین دهنده، موضوع ضمانت نامه و توضیحات تکمیلی.
•    قابلیت تمدید ضمانت نامه به دفعات نامحدود.
•    امکان ثبت تاریخ آزادسازی ضمانت نامه و تغییر وضعیت آن به اتمام یافته.
•    امکان تعیین نوع پرداخت ضمانت نامه شامل ضمانت نامه بانکی، چک و سفته با قابلیت تعریف انواع پرداخت جدید و امکان ثبت جزئیات پرداخت شامل اطلاعات چک ها و سفته های ارائه شده.
•    امکان تفکیک ضمانت نامه ها براساس وضعیت آنها شامل ضمانت نامه های فعال و اتمام یافته با قابلیت تعریف انواع وضعیت جدید.
•    امکان مرور و جستجوی پیشرفته ضمانت نامه ها با قابلیت فیلترگزاری وسیع برروی کلیه فیلدهای اطلاعاتی.
•    امکان استخراج گزارش ضمانت نامه ها با استفاده از موتور گزارش گیری پیشرفته با امکان تعیین ستون های گزارش و شرط گذاری برروی کلیه داده های هر ضمانت نامه.
•    امکان تنظیم هشدار اتوماتیک جهت یادآوری ضمانت نامه هائی که تاریخ تمدید آنها در هفته جاری یا ماه جاری سررسید می شود.
•    امکان تنظیم هشدار اتوماتیک جهت یادآوری ضمانت نامه هائی که تاریخ تمدید آنها در ماه گذشته یا دوماه گذشته سررسید شده است.
•    قابلیت تعریف کاربر به تعداد نامحدود با امکان تعیین سطوح دسترسی هر کاربر.
•    امکان بایگانی اتوماتیک داده ها توسط نرم افزار در بازه های زمانی مشخص.