مالی و بازرگانی اداری

زیرسیستم ارزی

پیغام خطا

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/siva360/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).
تصویر: 
زیرسیستم ارزی

مشخصات و امکانات زیر سیستم ارزی سیوا

زیر سیستم ارزی امکان ثبت و نگهداری مبالغ ارزی مختلف برای تراکنش های بخش های خرید ، فروش و حسابداری را در اختیار کاربر قرار میدهد. با استفاده از این زیر سیستم می توان علاوه بر ثبت مبالغ ارز پایه (ريال)، نسبت به معادل ارزی این مبالغ به همراه نوع ارز و نرخ برابری آن با ارز پایه در بخش های فروش ، خرید ، حسابداری و خزانه داری اقدام نمود. در نتیجه بهره برداری از این زیر سیستم کلیه تراکنش های مالی و بازرگانی با دو مبلغ ارز پایه و ارز دوم تراکنش قابل ثبت، نگهداری و گزارش گیری خواهد بود.
•    امکانات ثبت جدول ارزها با تعین نرخ برابری پیش فرض
•    امکان تعیین نوع ارز و نرخ برابری آن در هنگام صدور صورتحساب خرید و صدور سند خرید بصورت ریالی و ارزی
•    امکان تعین نوع ارز و نرخ برابری آن در هنگام صدور برگشت از خرید
•    امکان صدور صورتحساب فروش ارزی با تعین نوع ارز و نرخ برابری آن در هر صورتحساب فروش و صدور سند حسابداری فروش بصورت ریالی و ارزی
•    امکان چاپ صورتحساب فروش بصورت ریالی و ارزی متناسب با نرخ برابری ارز مربوط به هر صورتحساب فروش
•    امکان صدور پیش فاکتور ارزی با تعیین نوع ارز و نرخ برابری آن برای هر پیش فاکتور
•    امکان استخراج گزارش فروش های انجام شده بصورت ریالی و ارزی با قابلیت تفکیک گزارش فروش با ارزهای مختلف
•    امکان استخراج گزارش خرید های انجام شده بصورت ریالی و ارزی با قابلیت تفکیک گزارش خرید با ارزهای مختلف
•    امکان استخراج مانده ارزی مشتریان
•    صدور سند حسابداری ارزی دستی و اتوماتیک با قابلیت و تعین نوع ارز ، مبلغ ارز و نرخ برابری آن در هر ردیف سند.
•    امکان انجام عملیات دریافت و پرداخت ارزی
•    امکان ثبت و نگهداری وضعیت چندین ارز مختلف در یک حساب مانند صندوق هائی که در آنها چندین نوع ارز مبادله و نگهداری می گردد.
•    ارائه تراز کلیه ارزهای یک مشتری در قالب یک گزارش واحد و مشاهده مانده حساب ارزی هر مشتری به تفکیک ارزهای مختلف در یک گزارش
•    ارائه گزارش تراز ارزی یک مشتری با مبلغ معادل ریالی آن جهت برآورد مطالبات ارزی به ریال
•    ارائه کلیه گزارش های حسابداری شامل دفاتر، ترازها و ... بصورت ارزی با قابلیت تعین نوع ارز گزارش
•    ارائه گزارش خریدهای انجام شده بصورت ارزی با قابلیت تعیین نوع ارز
•    ارائه گزارش فروش های انجام شده بصورت ارزی با قابلیت تعیین نوع ارز