"> تسهیلات / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

تسهیلات

هدف:

بخش تسهیلات وظیفه تشکیل پرونده و نگهداری مشخصات و سوابق تسهیلات یا وام های دریافت شده توسط شرکت و تسهیلات یا وام های پرداخت شده توسط شرکت را برعهده دارد.

امکانات:

  • امکان محاسبه و تشکیل پرونده تسهیلات اعطائی و تسهیلات دریافتی (براساس تاریخ اولین قسط، فاصله ماهیانه اقساط، تعداد اقساط، کارمزد ماهیانه، تاریخ مبنای محاسبه، راس محاسبه شده و کارمزد محاسبه شده).
  • امکان دریافت اقساط تسهیلات اعطائی بصورت نقد ، چک ، واریز به حساب و کارت به کارت و صدور سند حسابداری مربوط به قسط دریافت شده و ثبت اطلاعات مربوطه در پرونده تسهیلات.
  • امکان پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی بصورت نقد ، چک ، واریز به حساب و کارت به کارت و صدور سند حسابداری مربوط به قسط پرداخت شده و ثبت اطلاعات مربوطه در پرونده تسهیلات.
  • امکان صدور دفترچه اقساط وچاپ آنها.
  • امکان کسر اقساط کارکنان در هنگام پرداخت حقوق ماهیانه و بروزرسانی پرونده اقساط کارکنان.