"> امضا الکترونیکی / نرم افزار حسابداری و بازرگانی سیوا 
مالی و بازرگانی اداری

امضا الکترونیکی

تصویر: 

 

هدف:
یکی از قابلیت های نرم افزار سیوا امکان تفکیک و تعیین دسترسی کاربران برای صدور، تایید و چاپ فرمهای صورتحساب فروش پیش فاکتور، درخواست مشتری و حواله انبار میباشد. با بکارگیری این قابلیت میتوان مراحل مختلف صدور، تایید و چاپ فرمها را به کاربران مختلف اعطا نمود و عملیات مربوطه را در قالب گردش الکترونیک مورد پردازش قرار داد.
امکانات:
•    امکان تعریف مراحل مختلف عملیاتی هر فرم و همچنین تعیین تعداد امضاهای مورد نیاز برای تکمیل فرایند هر فرم.
•    ایجاد کارتابل الکترونیکی اختصاصی برای هر کاربر به منظور مشاهده فرمهائی که به مرحله انجام عملیات توسط وی رسیده اند، با قابلیت انجام عملیات بر روی هر فرم.
•    اعلام لحظه ای فرم هایی که کاربر بایستی آنها را تائید نماید.
•    امکان تعیین محدودیت ها و ابزارهای قابل دسترس در هرفرم برای هر کاربر